UPOZORNĚNÍ

Knihovna je ve středu 23. 5. 2018 UZAVŘENA. Z důvodu pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského.

Děkujeme za pochopení

Knihovní řád

Knihovní řád Městská knihovna ve Starém Městě

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny ve Starém Městě, schválenou zastupitelstvem města usnesením č.32 ze dne 24. října 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslaní a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou
vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a.) výpůjční služby
b.) meziknihovní služby
c.) informační služby:
ca.) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
cb.) informace z oblasti veřejné správy,
cc.) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
cd.) přístup na internet
d.) reprografické služby
e.) propagační služby

2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna
bezplatně.

3. Knihovna určuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů,
za reprografické služby a některé další služby (Internet, MVS).

4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou
účtovány ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

5. Uživatelé knihovních a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu
uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů
uživatele.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum
narození a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele.

3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4. Čtenářský průkaz je doklad čtenáře pro styk s knihovnou. Vystavuje se na 12 kalendářních
měsíců a jeho platnost je třeba obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný a čtenář nebo
instituce zodpovídá za jeho zneužití. Případnou ztrátu průkazu je čtenář povinen ohlásit
knihovně. Při ztrátě průkazu platí čtenář manipulační poplatek za vystavení nového
čtenářského průkazu.

5. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu
pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

6. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí poučení o ochraně osobních údajů v knihovně,
která je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit
stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou
povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva
používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a
povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně
knihovníkovi nebo Městskému úřadu ve Starém Městě.

Čl. 5
Provozní řád internetových stanic MěK Staré Město
Příloha č. 3 Knihovního řádu MěK

Internet je zpřístupněn zdarma jako zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatele a především jejich studijním účelům.
1. Registrovaný uživatel je povinen předložit platný čtenářský průkaz.
2. Neregistrovaný uživatel presenčních služeb knihovny je povinen předložit platný
občanský průkaz.
3. Přístup dětem do 10 let je povolen pouze po předložení písemného souhlasu rodičů
(podepsaný formulář).
4. Registrovaný čtenář musí mít uhrazen registrační poplatek.
5. Každý uživatel internetu je povinen nahlásit zahájení a ukončení práce s počítačem.
6. U jedné internetové stanice mohou pracovat maximálně 2 osoby.
7. Využití počítače jedním uživatelem je 30 minut za den. V případě vyhledávání
složitějších informací ke studijním účelům lze dobu prodloužit na 1 hodinu.
Delší užívání internetu než 1 hodinu jedním uživatelem není povoleno.
8. Uživatel může používat pouze nainstalovaný SW.
9. Uživatel je povinen dodržovat Knihovní řád a Provozní řád pro práci s internetem a
dbát pokynů pracovnic knihovny.
10. Práce na PC končí 15 minut před koncem provozní doby.

CO NENÍ DOVOLENO:
1. Vyhledávat stránky s erotickým a pornografickým obsahem,
stránky propagující xenofobii, násilí nebo podněcující k užívání drog .

2. Používat poštovní program Outlook Express .
3. Vykonávat činnost, která by poškodila provoz PC, nahrávat na pevný disk jakékoliv
soubory, měnit cokoliv na nastavení počítače a programového vybavení, vypínat nebo
restartovat počítač.
4. Vkládat vlastní diskety, flash disky, CD ROMy – bez dovolení obsluhy.
5. NENÍ DOVOLENO PROVOZOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH HER
Uživatel nese plnou zodpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Je zodpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jim zanesenými počítačovými viry a je povinen uhradit náklady vzniklé s jejich odstraněním.
Uživatel bere na vědomí, že porušení Provozního řádu je důvodem k okamžitému ukončení přístupu k síti a může být pracovníky knihovny vykázán z jejích prostor.

III. Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu,
z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo
prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní služby zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ,
vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
a.) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b.) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
c.) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení
autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
d.) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční
služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8

Postupy při půjčování

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny
závady.

2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu (ústně, písemně, telefonicky nebo
elektronickou poštou).

Čl. 9

Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může
být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím
a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou
výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení dokumentu.

2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat
vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil.
Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady
na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním,
zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného
dokumentu zasahovat.

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla 10 dokumentů.

3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu
výpůjčky, dokud má knihovna záznam o výpůjčce.

4. Jestliže uživatel nevrátí vypůjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli
poplatek z prodlení.

5. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat
právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna
manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání
i náklady právního zastoupení.

6. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech
služeb.

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 12

Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškozená dokumentu a ve lhůtě
stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody
uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném
vydání a vazbě. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může
knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční
náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou
vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo
pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 13

Poplatky za přestupky proti knihovnímu řádu

1. Poplatek za prodlení:
povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení
stanovené výpůjční lhůty. Připadá–li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je
knihovna uzavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis městského úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

3. Ztráta průkazu uživatele:
za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle
občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „ Škoda se hradí v penězích,
požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do
předešlého stavu.“)

2. Za škodu způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně
platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny

2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy

3. Ruší se knihovní řád ze dne 5.ledna 2009

4. Tento KŘ platí na dobu neurčitou

VI. Přílohy Knihovního řádu

1. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny ve Starém Městě

2. Podmínky používání WIFI připojení

3. Pravidla používání čteček e-knih

4. Poučení o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

5. Provozní řád internetových stanic knihovny ve Starém Městě

Ve Starém Městě dne 1.8.2015

razítko knihovny
podpis knihovníka

razítko města
podpis starosty

Provozní doba

Po 9 – 12 13 – 18
Út - 13 – 18
St - 13 – 18
Čt 9 – 12 13 – 18
9 – 12 13 – 17

Facebook

Výběr z fotogalerie

Užitečné odkazy

Národní knihovna v Praze